DISCLAIMER WEBSITE TANDARTSPRAKTIJK OIRSCHOT

Informatie

Tandartspraktijk Oirschot besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. De gebruiker draagt zelf verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of voor overige inhoud die op deze site beschikbaar is.

Aansprakelijkheid

Hoewel Tandartspraktijk Oirschot zich inspant om nauwkeurige en actuele informatie in deze website op te nemen, kunnen fouten of omissies zich voordoen. Tandartspraktijk Oirschot wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade waaronder bedrijfs- en gevolgschade, die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze, ongeacht of Tandartspraktijk Oirschot zich bewust was van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Zo aanvaardt Tandartspraktijk Oirschot derhalve onder andere geen aansprakelijkheid voor: het ononderbroken functioneren van deze website; sites die niet door [Tandartspraktijk Oirschot worden onderhouden, ook al wordt daar door Tandartspraktijk Oirschot naar verwezen; (rechts)handelingen verricht louter op basis van informatie verstrekt op of via deze site; gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken naar Tandartspraktijk Oirschot gestuurde e-mail of andere elektronische berichten; gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van aan Tandartspraktijk Oirschot gezonden e-mails.

Hyperlinks

Verwijzingen naar sites die niet door Tandartspraktijk Oirschot worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Tandartspraktijk Oirschot uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Sites van derden die links bevatten naar onze website(s) worden en kunnen niet door ons worden gecontroleerd.

E-mail

Tandartspraktijk Oirschot garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten (tijdig) worden ontvangen en verwerkt.

Intellectueel eigendom

 De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen afbeeldingen, knoppen, opmaak en teksten, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Tandartspraktijk Oirschot en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze kunnen uitsluitend gebruikt worden na voorafgaande toestemming door Tandartspraktijk Oirschot. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Softwarekwaliteit

Tandartspraktijk Oirschot garandeert niet dat de informatie, software of ander materiaal dat via haar webpagina's toegankelijk is, vrij zal zijn van virussen, wormen, paarden van Troje of andere schadelijke componenten.

Contact

  • Maandag t/m Vrijdag
  • 8:30 - 12:00
  • Woensdag NIET

Tel: 0499-571008

Openingstijden

  • Maandag t/m Donderdag
  • 8:30 - 12:3013:30 - 17:00

  • Vrijdag
  • 8:30 - 12:00

Spoed

In geval van spoed of dringende ongemakken kunt u contact opnemen met de Tandartsenpost Eindhoven op het telefoonnummer 040 - 311 19 15.

Meer info

De Spoeddienst

Spoedgevallen

Wij zijn aangesloten bij Tandartsenpost Eindhoven.

In geval van spoed of dringende ongemakken kunt u contact opnemen met
de Tandartsenpost Eindhoven op het telefoonnummer 040 – 311 19 15 
Tussen 10 uur 's avonds en 8 uur ‘s ochtends is de Tandartsenpost
uitsluitend bereikbaar voor acute spoedgevallen, zoals ondraaglijke
pijn, trauma of nabloedingen.
Het adres en andere informatie vindt u op
www.tandartsenposteindhoven.nl
Bel dus altijd eerst voor een afspraak op: 040 – 311 19 15

Contact formulier

Afspraak verzetten/afmelden